Hướng dẫn lựa chọn chức năng tương ứng:

  1. Dành cho Thân nhân trong nước bảo lãnh người nước ngoài, click vào đây,
  2. Dành cho Cơ quan, tổ chức trong nước mời, bảo lãnh người nước ngoài, click vào đây,
  3. Dành cho Cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam, click vào đây.