Dành cho người nước ngoài đang ở nước ngoài trực tiếp đề nghị cấp thị thực điện tử

1
2
3

Khai thông tin khách

Hình ảnh khách
Ảnh mặt chân dung*

Ảnh trang nhân thân hộ chiếu*

Thông tin nhân thân (PNR)
Họ tên (chữ in hoa) *
Giới tính *
Ngày sinh
(DD/MM/YYYY) *
Quốc tịch hiện nay *
Quốc tịch gốc
Tôn giáo *
Nghề nghiệp
Địa chỉ thường trú
Số điện thoại
Email *
Xác nhận email *
Số hộ chiếu *
Loại *
Có giá trị đến ngày
(DD/MM/YYYY) *
Dự kiến nhập cảnh Việt Nam ngày
(DD/MM/YYYY) *
Số ngày tạm trú ở Việt Nam *
Mục đích nhập cảnh *
Dự kiến địa chỉ tạm trú ở Việt Nam *
Thuộc tỉnh thành *
Cơ quan, tổ chức tại Việt Nam mời, bảo lãnh (nếu có)
Trẻ em dưới 14 tuổi được cấp chung hộ chiếu đề nghị được cấp cùng thị thực điện tử (nếu có)
Họ tên (chữ in hoa) Giới tính Ngày sinh
(DD/MM/YYYY)
Ảnh mặt chân dung Xóa
Trẻ em thứ nhất
Trẻ em thứ hai
Nội dung đề nghị
Cấp thị thực điện tử từ ngày
(DD/MM/YYYY) *
Đến ngày
(DD/MM/YYYY) *
Nhập cảnh qua cửa khẩu *
Xuất cảnh qua cửa khẩu *
Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.
Chữ để nhận dạng
Mã xác nhận*